Notariusz Gdynia

Dokumenty

Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów. Dokumenty powinny być przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawną obsługę. Ich weryfikacja przez notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności.

Poniżej przedstawione są podstawowe dokumenty celem wykazania określonych okoliczności faktycznych lub prawnych z podziałem na rodzaj i przedmiot transakcji. W zależności od stanu faktycznego sprawy katalog wymaganych dokumentów może ulec zmianie:

Stwierdza tożsamości

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie okazanego dowodu osobistego lub paszportu.

Do sporządzenia jakiejkolwiek czynności potrzebne są następujące dane stron umowy:
w przypadku osób fizycznych: imiona (oba jeśli są), nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu oraz ich daty ważności, a także przy wielu czynnościach również stany cywilne i ustroje majątkowe małżeńskie (wspólność, rozdzielność majątkowa),
w przypadku osób prawnych: nr KRS, NIP, REGON, dane osobowe osób reprezentujących te podmioty, a także umowy, statuty lub inne akty założycielskie na podstawie dana osoba prawna działa oraz uchwały organów tych podmiotów wyrażających zgodę na dokonanie określonej czynności stosownie do przepisów prawa bądź postanowień aktu założycielskiego.

Nabycie za środki z kredytu

Jeśli zapłata całości lub część ceny następuje z kredytu bankowego potrzebna będzie umowa kredytowa. Jeśli w umowie sprzedaży będzie ustanawiana hipoteka celem zabezpieczenia kredytu bankowego potrzebne będzie także oświadczenie Banku wydane w trybie art. 95 Prawa bankowego o udzieleniu kredytu i sposobie zabezpieczenia kredytu.

Sprzedaż (Darowizna)
lokalu, działki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 1. Numer Księgi Wieczystej
 2. Podstawa Nabycia czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • przydział.

  W przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego – ZAŚWIADCZENIE wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

 3. Wartość rynkowa przedmiotu umowy, – nr rachunku bankowego osoby sprzedającej, – sposób i termin zapłaty, – warunki i data wydania przedmiotu umowy.

Fakulatywnie

– Zaświadczenie właściwego organu administracji terenowej stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (pod względem formalnym zaświadczenie nie jest konieczne do zawarcia umowy); z uwagi na długotrwałą procedurę administracyjną wymeldowania osoby, która opuściła lokal, a się z niego nie wymeldowały, dla kupującego korzystniejsze jest, aby sprzedający wymeldował siebie oraz osoby trzecie z lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży,
– Zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal (pod względem formalnym zaświadczenie nie jest konieczne do zawarcia umowy).

Sprzedaż (darowizna) działki – ponadto:

– Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
– Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.

Sprzedaż (darowizna) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – ponadto:

– Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. Numer PESEL zmarłego (przecięty dowód osobisty),
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobierców zamężnych/żonatych,
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia spadkobierców oraz spadkobierczyń stanu wolnego/panny,
 5. Odpis skrócony aktu zgonu spadkobiercy, jeśli któryś nie żyje, (jeżeli zmarły spadkobierca pozostawił dzieci to ich odpisy skrócone aktu urodzenia/małżeństwa)
 6. Testament jeśli zmarły pozostawił,
 7. Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, które wchodzą w skład spadku po zmarłym.

Testament

Oprócz danych osobowych sporządzającego testament dane osoby powoływanej do spadku.

Pełnomocnictwo

Oprócz danych osobowych mocodawcy dane osobowe pełnomocnika.

sprzedaży/darowania nieruchomości

– opis nieruchomości
– nr księgi wieczystej, akt nabycia.

Umowa majątkowa małżeńska (np. Intercyza)

Odpis skrócony aktu małżeństwa.

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji co do wydania lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego.

Krajowa Rada Notarialna