Opłaty

Notariusz udziela bezpłatnie informacji dotyczących czynności notarialnych, które mogą zostać dokonane w kancelarii notarialnej.

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 237). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Koszty danej czynności powiększają koszty wypisów, które Notariusz wydaje stronom, sądom, urzędom i innym podmiotom na rzecz których taki obowiązek jest zastrzeżony przepisami prawa. Czynności notarialne opodatkowane są 23% podatkiem od towarów i usług. Informacje na temat wynagrodzenia notariusza oraz opłat publicznoprawnych za dokonanie czynności, której planują Państwo dokonać w tutejszej kancelarii notarialnej, uzyskają Państwo osobiście w kancelarii, telefonicznie bądź w odpowiedzi na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną.

Podatki

Notariusz jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) oraz w art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Opłaty sądowe

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.). Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Krajowa Rada Notarialna