Notariusz Gdynia

Usługi notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne dokumentujące m.in:
  • umowy sprzedaży (w szczególności: nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych, praw użytkowania wieczystego, lokali stanowiących odrębną własność, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
  • umowy darowizny,
  • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy),
  • umowy spółki,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy o dożywocie,
  • umowy o dział spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • umowy przenoszące własność nieruchomości,
  • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
  • umowy warunkowe,
  • umowy zamiany,
  • testamenty,
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku),
 3. Poświadcza:
  • własnoręczność podpisu,
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 4. Doręcza oświadczenia,
 5. Spisuje protokoły:
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • stwierdzające przebieg pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne (protokoły stawiennictwa stron umowy i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej, protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły okazania strony internetowej),
 6. Sporządza protesty weksli i czeków,
 7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty – depozyt,
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Tajemnica notarialna

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa także po zakończeniu prowadzenia przez notariusza kancelarii. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

Krajowa Rada Notarialna